skip to Main Content
Erinomainen® on Business Excellence Finland Oy:n rekisteröity tavaramerkki ammattilaiset@erinomainen.fi

ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

 

Business Excellence Finland Oy (aputoiminimi Hukkajahti) on sitoutunut noudattamaan Suomessa voimassaolevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Haluamme antaa sinulle selkeän kuvan tietojen käytöstä. Seuraavassa kerromme, miten käytämme ja käsittelemme henkilötietoja asiakassuhde- ja markkinointitoiminnassamme.

 

Business Excellence Finland Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä

Business Excellence Finland Oy (aputoiminimi Hukkajahti), y-tunnus 2335417-8, Itä-Oinasjoentie 96, 03100 Nummela.

Yhteyshenkilönä tietosuoja-asioissa toimii Elina Mäkinen, elina.makinen@erinomainen.fi, 050 5900 494

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa ja sen avulla voidaan käsitellä seuraavia tietoja. Jokaisesta käyttäjästä ei välttämättä ole kaikkia alla mainittuja tietoja.

  • Rekisteröidyn sähköpostiosoite, nimi, puhelinnumero, organisaatio ja asema organisaatiossa

Lisäksi rekisteri voi sisältää muita rekisteröityyn ja tämän mahdolliseen asiakassuhteeseen liittyviä muistiinpanoja ja asiakassuhteen hyvän hoitamisen edellyttämiä tietoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi:

  • Tiedot rekisteröidyn tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta, toimittamisessa tarvittavista asiakasyrityksen materiaaleista ja laskuttamisesta.
  • Tiedot rekisteröidyn yhteydenottopyynnöistä.

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteeseen tai sen valmisteluun perustuen tai rekisteröidyn antamaan suostumukseen perustuen.

Henkilötietoja käsitellään vain näihin ennalta määriteltyihin tarkoituksiin:

  • Olemassa olevien ja potentiaalisten asiakassuhteiden hallintaan, hoitamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen
  • Palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen
  • Asiakasviestinnän ja markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseen ja toteuttamiseen

Säännönmukaiset tietolähteet

Tämän rekisterin henkilötiedot voidaan saada

  • asiakkaalta itseltään esimerkiksi sähköpostiviestistä, verkkolomakkeella tai käyntikortista
  • julkisista tietolähteistä

Tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETAN:n ulkopuolelle.

Sähköpostitse tilattavien palveluiden (kuten maksuttomat oppaat) tuottamiseksi käytämme sähköisiä palveluita, jotka edellyttävän tietojen siirtämistä EU:n ja ETA:n alueella tai sen ulkopuolelle. Olemme sopimuksilla varmistaneet, että kaikki käyttämämme palveluntarjoajat noudattavat voimassaolevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä.

Business Excellence Finland Oy voi käyttää alihankkijoita palveluiden toimittamiseksi. Olemme sopimuksilla varmistaneet, että meille alihankintaa tekevät yritykset sitoutuvat noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Asiakkaalla on oikeus saada listaus henkilötietoja käsittelevistä alihankkijoista.

Rekisterin suojaus

Olemme toteuttaneet asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi.

Kaikki manuaalinen aineisto säilytetään rekisterinpitäjän valvotuissa tiloissa.

Sähköisiin aineistoihin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän sopimussuhteisilla verkostoyrityksillä tai sopimussuhteisilla yksittäisillä elinkeinonharjoittajilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Sopimussuhteiset verkostoyritykset ja yksittäiset elinkeinonharjoittajat on opastettu ja velvoitettu pitämään kaikki asiakas ja henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina.

Henkilötietojen käsittelyyn käytettävät tietojärjestelmät ja niihin pääsy ovat riittävillä tavoin teknisesti suojattuja ja pääsy niihin on suojattu asianmukaisilla menetelmillä. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat henkilötiedot ja pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää henkilötietojensa poistoa rekisteristä edellyttäen, että niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, tai että niiden käsittelyyn tai säilyttämiseen ei ole voimassa Rekisterinpitäjää koskevia lakisääteisiä velvoitteita. Rekisteröidyllä on oikeus myös pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten.

Tietosuojaselosteen päivitykset

Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 11.6.2018.

Seuraamme tietosuojalainsäädännön muutoksia sekä haluamme kehittää liiketoimintaamme jatkuvasti ja pidätämme siksi oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta.

Back To Top