skip to Main Content
Hukkajahti® on Business Excellence Finland Oy:n rekisteröity tavaramerkki ammattilaiset@erinomainen.fi

Filosofiat, menetelmät ja työkalut

Tällä sivulla on esimerkkejä niistä toimintamalleista, johtamisfilosofioista,
menetelmistä ja työkaluista, jotka asiakkaamme ovat kokeneet hyödyllisiksi.

Vaikka alla on listoja menetelmistä ja työkaluista, emme etene työkalut edellä, vaan mieluiten rakennamme asiakkaan kanssa yhdessä heidän tarpeeseensa sopivan kokonaisuuden, jonka kivijalkana on organisaatiokulttuurin vahvistaminen jatkuvan parantamisen suuntaan.

Laatu-, ympäristö-, prosessi-, johtamis- ja toimintajärjestelmien kehittäminen, auditoinnit ja arvioinnit

mm. ISO9001, ISO/TS16949, muut standardit ja vaatimukset, dokumentoidut prosessit ja menettelyt

Laadun ja toiminnan kehittämisen mallit ja työkalut

Six sigma, SPC, EFQM, CAF, Malcom Baldrige yms. toiminnan kyvykkyyden parantaminen

Strategiaprosessin eri vaiheiden fasilitointi ja ohjaus

Strategiatyöpajan ohjaus, Strategisen suunnittelun työvälineiden käytön ohjaus (SWOT, PESTE, BCG, Five Force, KSF, Ansoff, Porter, Skenaariot), Tuoteportfolioanalyysi: historia, nykytila, tulevaisuus, volyymi, kannattavuus, markkina-asema, Systeemimatriisit ja niiden käyttö (mm. QFD, Quality Function Deployment), Toiminnan mittarointi ja tavoitteeseen ohjaavan mittaripuun rakentaminen ja fasilitointi, Muutoksen johtamisen konsultointi ja fasilitointi, X-matrix

Lean ja kapeikkoajattelu (TOC)

Lean-kulttuurin luominen, Lean-toimintamallin käyttöönotto, Päivittäisjohtaminen, Jatkuvan Parantamisen ja Lean-työkalujen käyttööotto, arvovirtakuvaukset ja nopeat arvovirtaparannukset käyttäen Kaizen Event – työtapaa.

Kehittämisprojektien ohjaus

Muutosprojektien suunnittelu, johtaminen ja toteutus. Erityisesti keskitymme yrityksen tai organisaation toiminnan parantamiseen tähtääviin kehitysprojekteihin.

Laatujärjestelmät, ympäristöjärjestelmät, toimintajärjestelmät, johtamisjärjestelmät

mm. ISO9001, ISO 9004, ISO14001, ISO 14004, OHSAS 18001, järjestelmät johtamisen apuvälineinä

Innovaatiomenetelmien käyttö luovan prosessin ohjauksessa

Seven Tools for Creativity and Innovation (7CI), de Bono –menetelmät, Lateral Thinking, DATT (Direct Attention Thinking Tools), lootuksenkukka (Lotus Blossom) jne.

Ongelmanratkaisu

Seitsemän laatutyökalua (7QC), seitsemän suunnittelu- ja johtamistyökalua (7MP), 8D –malli, Toyota A3, 4Q Problem solving

Fasilitointi – ryhmien ohjaus nopeaan ja tehokkaaseen yhteisymmärrykseen

Seitsemän suunnittelu- ja johtamistyökalua (7MP), kuusi ajatteluhattua, erilaisia fasilitointitekniikoita (Dynaaminen Fasilitointi, Appreciative Inquiry, World Café, Open Space jne.)

Toiminnan arviointi, itsearviointi

EFQM, CAF, Malcolm Baldrige, riskienhallinnan menettelyt (FMEA, FTA Fault Tree Analysis, Hazop, Human Error Analysis HEA)

Ergonomia, Käytettävyys ja työntutkimus

Back To Top